หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online
 
คำสั่ง มทรส./คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2558
 
คำสั่ง มทรส. คำสั่งที่ เรื่อง
 

 

 
คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ คำสั่งที่ เรื่อง ลงวันที่
33/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

28 ก.พ. 58
34/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ 5 มี.ค. 58
35/2558 อนุญาติให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก 9 มี.ค. 58
36/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทบทวนการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร  
37/2558 แต่งตั้งให้บุคลากรรักษาราชการแทน  
38/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง
International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy ครั้งที่ 5

 
39/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ 9 มี.ค. 58
40/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการหารายได้คณะศิปศาสตร์ 10 มี.ค. 58
41/2558 แต่งตั้งผู้จัดการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมศิลปศาสตร์  
42/2558 แต่งตั้งผู้จัดการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา  
43/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ประจำปีงบประมาณ 2558
 
44/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านวิชาการ 12 มี.ค. 58
45/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์
ประจำปีการศึกษา 2558
12 มี.ค. 58
46/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์  
47/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 13 มี.ค. 58
48/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแสดงพื้นบ้านคณะศิลปศาสตร์ 13 มี.ค. 58
49/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาวิถีชีวิตไทยริมน้ำ  
50/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนเพื่อความยั่งยืน  
51/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริง  
52/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมทบทวนการจัดทำ
แผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. 2557- 2560)
19 มี.ค. 58
53/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
การศึกษาด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 
54/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2558 19 มี.ค. 58
55/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาหาข้อมูลจากสถานที่จริง 20-มี.ค.-58
56/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมานาวิชาชีพ 30-มี.ค.-58
57/2558    
58/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 58
59/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 58
60/2558 จ้างลูกจ้างชั่วคราว 8 เม.ย. 58
61/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ 8 เม.ย. 58
62/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 10 เม.ย. 58
63/2558 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 16 เม.ย. 58
64/2558 การมอบอำนาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 16 เม.ย. 58
65/2558 ให้บุคลากรไปช่วยราชการ 19 เม.ย. 58
66/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
21 เม.ย. 58
67/2558 จ้างลูกจ้างชั่วคราว 21 เม.ย. 58
68/2558 แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาศูนย์นนทบุรี 21 เม.ย. 58
69/2558 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดี ประจำศูนย์นนทบุรี 21 เม.ย. 58
70/2558 จ้างลูกจ้างชั่วคราว 21 เม.ย. 58
71/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 29 เม.ย. 58
72/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
30 เม.ย. 58
73/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ
TOEIC รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557
30 เม.ย. 58
74/2558    
75/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศิลปศาสตร์สู่อาเซียน 14 พ.ค. 58
76/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557(เพิ่มเติม)
14 พ.ค. 58
77/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 18 พ.ค. 58
78/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น
และศักยภาพของผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา
19 พ.ค. 58
79/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "ก้าวไปได้ไกล ก้าวไปด้วยกัน"(4 wins) 21 พ.ค. 58
80/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "Write to Publish" 21 พ.ค. 58
81/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "เพชรศิลปศาสตร์"
ประจำปี 2558
21 พ.ค. 58
82/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ 26 พ.ค. 58
83/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์"
26 พ.ค. 58
84/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
26 พ.ค. 58
85/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์" เพิ่มเติม
27 พ.ค 58
86/2558 อนุญาติให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก 27 พ.ค 58
87/2558 สิ้นสุดการจ้างเหมาอาสาสมัครชาวจีน 29 พ.ค. 58
88/2558 สิ้นสุดการจ้างเหมาอาสาสมัครชาวจีน (ราย Miss Liu Zihan) 29 พ.ค. 58
89/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้เพิ่มเติม 29 พ.ค. 58
90/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 29 พ.ค. 58
91/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยา
(ราย นางสาวสุดารัตน์ อ่ำปั้น)
29 พ.ค. 58
92/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
สำหรับอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป
 
93/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการเพื่ิมเติม
29 พ.ค. 58
94/2558 ขอยกเลิกคำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 58/2558 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกำรรมการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์" เพิ่มเติม
29 พ.ค. 58
95/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "Write to Publish" (เพิ่มเติม) 2 มิ.ย. 58
96/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 5 มิ.ย. 58
97/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรื่องการบริหารมาตรฐาน
หลักสูตรรายวิชา
17 มิ.ย. 58
98/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านห้องนั่งเล่น (Living room) 17 มิ.ย. 58
99/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทยเพื่ออาชีพ)
18 มิ.ย. 58
100/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติระยะสั้น 18 มิ.ย. 58
101/2558 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 18 มิ.ย. 58
102/2558 ให้บุคลากรไปช่วยราชการ (รายนางสาววาสนา มะลินิน) 23 มิ.ย. 58
103/2558 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก (รายนางสาวปรานี สุขขีชิต) 23 มิ.ย. 58
104/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มคอ.7 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 23 มิ.ย. 58
105/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 23 มิ.ย. 58
106/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มคอ.7 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557 25 มิ.ย. 58
107/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาภาษา ศูนย์นนทบุรี 25 มิ.ย. 58
108/2558 แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย 25 มิ.ย. 58
109/2558 อนุญาตให้ลาออกจากราชการ (ราย นายเรืองสิน ปลื้มปลั่น) 30 มิ.ย. 58
110/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรับพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558 30 มิ.ย. 58
111/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
6 ก.ค. 58
112/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพชรราชมงคล 6 ก.ค. 58
113/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
6 ก.ค. 58
114/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ เรื่อง การบริหารมาตฐานหลักสูตรรายวิชา
6 ก.ค. 58
115/2558 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์พื้นที่ 7 ก.ค. 58
116/2558 แต่งตั้งผู้ัรักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี 8 ก.ค. 58
117/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 10 ก.ค. 58
118/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 5) 10 ก.ค. 58
119/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 10 ก.ค. 58
120/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 14 ก.ค. 58
121/2558 ยกเลิกคำสั่ง 15 ก.ค. 58
122/2558 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 21 ก.ค. 58
123/2558 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีด้านบริหารและวางแผน 21 ก.ค. 58
124/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคุณธรรมนำชีวิต 21 ก.ค. 58
125/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 22 ก.ค. 58
126/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม) 24 ก.ค. 58
127/2558 แต่งตั้งคณะการกลั่นกรองนวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารคำสอน และตำรา 24 ก.ค. 58
128/2558 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาวิชา โครงการพัฒนานวัฒกรรมการเรียนการสอน เอกสารคำสอน และตำรา 24 ก.ค. 58
129/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ
ด้านอาเซียนศึกษา เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปี 2558
21 ก.ค. 58
130/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์พี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2558 27 ก.ค. 58
131/2558 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย 27 ก.ค. 58
132/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 5 28 ก.ค. 58
133/2558 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 28 ก.ค. 58
134/2558  
135/2558    
136/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการการเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา 3 ส.ค. 58
137/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 5 ส.ค. 58
138/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแกนนำนักศึกษา
จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์
6 ส.ค. 58
139/2558 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้่ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณบดี 10 ส.ค. 58
140/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 5) (เพิ่มเติม) 10 ส.ค. 58
141/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
14 ส.ค. 58
142/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบร้านห้องนั้่งเล่น (Living room) 17 ส.ค. 58
143/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ประจำปีการศึกษา 2558
21 ส.ค. 58
144/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศิลปศาสตร์สร้างสรรค์
สานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2558 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
25 ส.ค. 58
145/2558 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก 25 ส.ค. 58
146/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านห้องนั่งเล่น (Living room) 25 ส.ค. 58
147/2558 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก 25 ส.ค. 58
148/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศิลปศาสตร์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่
ปีการศึกษา 2558 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา(เพิ่มเติม)
25 ส.ค. 58
149/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง่ที่ 6 (เพิ่มเติม)
25 ส.ค. 58
150/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรม
กลุ่่มสัมพันธ์ (Ice Breaking Project) ปีการศึกษา 2558 ศูนย์นนทบุรี
25 ส.ค. 58
151/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 28 ส.ค. 58
152/2558 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 28 ส.ค. 58
153/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการศิลปศาสตร์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ ศูนย์สุพรรณบุรี 31 ส.ค. 58
154/2558 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีด้านบริหารและวางแผน 3 ก.ย. 58
155/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำจุลสารของคณะศิลปศาสตร์ 3 ก.ย. 58
156/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 7 ก.ย. 58
157/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดประจำตัวนักศึกษา 7 ก.ย. 58
158/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์นนทบุรี 11 ก.ย. 58
159/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์สุพรรณบุรี 11 ก.ย. 58
160/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเดินการกุศล "ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 9" 11 ก.ย. 58
161/2558 จ้างลูกจ้างชั่วคราวราย MR.JACK EDWARD GROOM 11 ก.ย. 58
162/2558 จ้างลูกจ้างชั่วคราวราย Miss Juanalou Dalumay Bangayan 14 ก.ย. 58
163/2558 จ้างลูกจ้างชั่วคราวราย Miss Aura Mendoza Siojo 14 ก.ย. 58
164/2558  
165/2558 จ้างลูกจ้างชั่วคราวราย Miss Ma Dulce Cojuangco 16 ก.ย. 58
166/2558 จ้างลูกจ้างชั่วคราวราย MR.STEPHEN ROBINSON 16 ก.ย. 58
167/2558 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดี ประจำศูนย์นนทบุรี 18 ก.ย. 58
168/2558 จ้างลูกจ้างชั่วคราวราย Miss Ma Dulce Cojuangco 22 ก.ย. 58
169/2558 จ้างลูกจ้างชั่วคราวราย MR.JACK EDWARD GROOM 22 ก.ย. 58
170/2558 จ้างลูกจ้างชั่วคราวราย Miss Aura Mendoza Siojo 22 ก.ย. 58
171/2558 จ้างลูกจ้างชั่วคราวราย Miss Juanalou Dalumay Bangaya 22 ก.ย. 58
172/2558 จ้างลูกจ้างชั่วคราวราย Mr.Stephen Robinson 25 ก.ย. 58
173/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษา 25 ก.ย. 58
174/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์
และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารรุ่นใหม่
25 ก.ย. 58
175/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์ 28 ก.ย. 58
176/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความร่วมมือพัฒนาเครื่อข่ายด้านการศึกษา (เพิ่มเติม) 29 ก.ย. 58
177/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษา (เพิ่มเติม) 30 ก.ย. 58
178/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามความร่วมมือเครือข่าย 30 ก.ย. 58
179/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการร่วมมือพัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษา (เพิ่มเติม) 1 ต.ค. 58
180/2558 การจ้างลูกจ้าง 1 ต.ค. 58
181/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยายาลัยเทโนโลยีราชมงคล ภายใต้กิจกรรม "วันวิชาการศิลปศาสตร์"
9 ต.ค. 58
182/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการต้นกล้า ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 15 ต.ค. 58
 
คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ คำสั่งที่ 185 - 217 (แนะนำให้ใช้ browser google chrome เปิด file)
 
คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ปี 2559คำสั่งที่ 1 - ปัจจุบัน (แนะนำให้ใช้ browser google chrome เปิด file)
 
หมายเหตุ เจ้าของงานหรือโครงการส่งคำสั่งให้ประกาศได้ที่ E-mail : taomaxmin@hotmail.com ,โทรศัพท์ 086-1334690
คำสั่งที่จะนำขึ้นประกอบด้วย คำสั่งที่ Scan พิมพ์เลขที่คำสั่งและเรื่องดังตัวอย่างข้างต้น
คำสั่งที่จะนำขึ้นประกอบด้วย
 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th