หน้าแรก»สหกิจศึกษาคณะศิลปศาสตร์


 • สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณสถานประกอบการอย่างมีระบบด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development)เสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงานเนื่องด้วยมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่นความรับผิดชอบและความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ เกิดทักษะการสื่อสารและการรายงานข้อมูล สามารถเลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการทำงานสูง และมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา ประโยชน์ต่อสถานบันการศึกษา เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ ได้รับข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการตลอดทั้งพนักงานประจำมีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่มีความสำคัญกว่าเกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษาช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติเป็นวิธการช่วยคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจำในอนาคตด้วยโดยไม่จำเป็นต้องการทดลองงานวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษาบัณฑิตสหกิจศึกษาได้งานเร็วกว่าและมากว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษาผู้ประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสหกิจศึกษาสูงกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมสกิจศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผู้ที่ผ่านสหกิจศึกษามีวุฒิภาวะความรับผิดชอบ และวินัยสูงขึ้น
 • สำหรับนักศึกษา
 • แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (FM : Co – op 1)
 • ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (FM : Co – op 2)
 • แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM : Co – op 7)
 • แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา (FM : Co – op 8)
 • แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM : Co – op 9)
 • แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (FM : Co – op 12)
 • แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM : Co – op 16)
 • แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM : Co – op 17)
 • แบบแจ้งขอเปลี่ยน/ย้าย สถานประกอบการ (FM : Co – op 19)
 • หนังสือสัญญาโครงการสหกิจศึกษา (FM : Co – op 20)
 • แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาและโครงงาน
 • ตัวอย่างคู่มือจัดทำรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาและโครงงาน

  สำหรับสถานประกอบการ
 • บบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM : Co – op 4)
 • แบบเสนองานสหกิจศึกษา (FM : Co – op 5)
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM : Co – op 13)
 • แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (FM : Co – op 14)
 • แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (FM : Co – op 22)
 • แบบแจ้งยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM : Co – op 23)

 • สำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
 • แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM : Co – op 10)
 • แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (FM : Co – op 11)
 • แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา FM : Co-op 15
 • แบบประเมินโครงงานวิชาการสหกิจศึกษาและการนำเสนอ (FM : Co – op 18)
 • แบบแจ้งกำหนดวันออกนิเทศงานสหกิจศึกษา (FM : Co – op 21)
 • แบบแจ้งขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM : Co – op 24)

 • สำหรับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
 • แบบขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการ (FM : Co – op 3)
 • แบบส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM : Co – op 6)


 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั้งหมด
  ข้อมูลติดต่อสอบถาม
 • ศูนย์หันตรา
 • งานสหกิจศึกษา กลุ่มงานด้านวิชาการและวิจัย อาคาร 22 ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • ศูนย์นนทบุรี
 • คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 17มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • ศูนย์สุพรรณบุรี
 • คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130   


  ประกาศข่าวสาร

  คณะศิลปศาสตร์