หน้าหลัก
 
ผู้บริหารหน่วยงานภายใน
 

อาจารย์ ดร.ภรนุชนาฏ อรรถาเวช
Dr.Pharanuchanart Uttawet
หัวหน้าสาขาวิชาภาษา
Head of Department of Languages

อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี
Ms.Rujika Thummaluksamee
หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
Head of Department of Languages (Phranakhon Si Ayutthaya Huntra)

อาจารย์อนุสรณ์ แซ่จันทร์
Mr.Anusorn Saechan
หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ประจำศูนย์สุพรรณบุรี
Head of Department of Languages (Suphanburi)

อาจารย์กังสดาล ญาณจันทร์
Ms.Kangsadan Yannachan
หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา
ประจำศูย์วาสุกรี
Head of Department of Languages (Wasukri)

อาจารย์ ดร.ธารนี นวัสนธี
Dr.Tharanee Nawatnatee
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Head of Tourism and Hospitality Department

อาจารย์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข
Dr.Jidapa Rengmesrisookหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Head of Social Science and Humanity Department

อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย สิงห์สุภา
Acting Lt.Thawatchai Singsoopa
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำศูนย์นนทบุรี
Head of Social Science and Humanity Department (Nonthaburi)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เผือกฝัก
Asst.Prof.Supawadee Phueakfak
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำศูนย์สุพรรณบุรี
Head of Social Science and Humanilty Departmen (Suphanburi)

อาจารย์นิสาชล ตรีไพบูลย์
Ms.Nisachol Tripaiboon
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ประจำศูนย์วาสุกรี
Head of Social Science and Humanity Department (Wasukri)

 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th