หน้าหลัก
 
ผู้บริหารหน่วยงานภายใน
 

อาจารย์ ดร.ภรนุชนาฏ อรรถาเวช
Dr.Pharanuchanart Uttawet
หัวหน้าสาขาวิชาภาษา
Head of Department of Languages
และหัวหน้าสาขาวิชาภาษา ศูนย์นนทบุรี
and Head of Department of Languages(Nonthaburi)

อาจารย์ทองศักดิ์ สุดา
Mr.Thongsak Suda
หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
Head of Department of Languages (Phranakhon Si Ayutthaya Huntra)

อาจารย์อนุสรณ์ แซ่จันทร์
Mr.Anuson Saechan
หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ศูนย์สุพรรณบุรี
Head of Department of Languages (Suphanburi)

อาจารย์กังสดาล ญาณจันทร์
Ms.Kangsadan Yannajan
หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ศูนย์วาสุกรี
Head of Department of Languages (Wasukri)

อาจารย์ ดร.ธารนี นวัสนธี
Dr.Tharanee Nawatnatee
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Head of Tourism and Hospitality Department

อาจารย์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข
Dr.Jidapa Rangmesrisookหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Head of Social Science and Humanity Department
และหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศูนย์หันตรา
and Head of Social Science and Humanity Department (Hantra)

ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ชลลดา ทวีคูณ
Asst.Prof.Acting Chanlada taweekun
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี
Head of Social Science and Humanity Department (Nonthaburi)

ดร.นันทยา คงประพันธ์
Dr.Nantaya KongPrapan
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี
Head of Social Science and Humanilty Departmen (Suphanburi)

อาจารย์นิสาชล ตรีไพบูลย์
Ms.Nisachon Treepaiboon
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศูนย์วาสุกรี
Head of Social Science and Humanity Department (Wasukri)

 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th