หน้าหลัก
 
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ
Asst.Prof.Acting Capt.Thanu Thodthankhun,Ph.D.
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Dean

อาจารย์สัมพันธ์ สุกใส
Mr.Samphan Suksai
รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน
Vice Dean (Management and Planning)

อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์
Ms.Wandee Srisawat
รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
Vice Dean (Academic and Research)

อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร
MR.Suppachat Satientanasan
รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา
Vice Dean (Student Development )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ทวีคูณ
Asst.Prof.Acting Chanlada taweekun
รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี
Vice Dean (Nonthaburi)

อาจารย์ ดร.นันทยา คงประพันธ์
Dr.Nantaya KongPrapan
รองคณบดี ประจำศูนย์สุพรรณบุรี
Vice Dean (Suphanburi)

อาจารย์ชนิดาภา กระแจะจันทร์
Ms.chanidapa grajajun
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Head of Dean's Office

อาจารย์วาสนา มะลินิน
Ms.Wassana Malinin
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารงานทั่วไป
Assistant to the Dean, General Administration

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงษ์ธระ
Sgt.Thanarat Ratnapongtara
ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กร
Assistant to the Dean, Organizational Communications

อาจารย์ ดร.ธารนี นวัสนธี
Dr.Tharanee Nawatnatee
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและวัตกรรม
Assistant to Dean, Supervisory Researh and Innovation Center

อาจารย์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข
Dr.Jidapa Rangmesrisook
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ
Assistant to Dean, Develop uality

อาจารย์ทองศักดิ์ สุดา
Mr.Tongsug Suda
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาสวัสดิการ
Assistant to Dean, Welfare Development

อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี
Ms.Rujika Thumlaksamee
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการระหว่างประเทศ
Assistant to Dean, International affairs

อาจารย์พิมพ์พร พิมพ์สุวรรณ
Ms.Pimporn Pimsuwun
ผู้ช่วยคณบดีด้านส่งเสริมและบริการวิชาการ
Assistant to the Dean, Academic Promotion

อาจารยฐาปกรณ์ ทองคํานุช
Mr.Thapakorn Thongkamnush
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา
Assistant to Dean, Student Development

อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์
Ms.Parinuch chaiyanich
ผู้ช่วยคณบดีด้านศิลปวัฒนธรรม
Assistant to the Dean, Arts and Culture

 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th