หน้าแรก»ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินวิจัย คณะศิลปศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน
 • แบบบันทึกขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและขอเบิกเงินงวดแรกในการดำเนินการวิจัย
 • แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอดุหนุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
 • แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (วจ-1)
 • สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย (2ชุด)

 • โครงการเดียว
 • ข้อเสนอโครงการวิจัย (ว-1ด) จำนวน 3 ชุด
 • แผ่น CD ข้อมูลโครงการวิจัย จำนวน 1 แผ่น

 • โครงการชุด
 • แบบเสนอแผนงานวิจัย (ว-1ช) จำนวน 3 ชุด
 • โครงการวิจัยโครงการย่อย (ว-1ด) จำนวน 3 ชุด
 • แผ่น CD ข้อมูลโครงการวิจัย จำนวน 1 แผ่น

 • เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
 • แบบบันทึกขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายดำเนินการงวดแรกในการดำเนินการวิจัย
 • แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (วจ.1)
 • สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย (2ชุด)
 • ข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (วพ.สวพ1) พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น •  


  ประกาศข่าวสาร

  คณะศิลปศาสตร์