หน้าหลัก แนะนำคณะ คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งซ่อม online
 
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2558
 
1.ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่องรายนามที่ปรึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.ประกาศแนวทางการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "เพชรศิลปศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2558
3.ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ลงวันที่ 19 พ.ค.2558
4.ประกาศ เรื่อง การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคาร ลงวันที่ 27 พ.ค. 2558
5.ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "เพชรศิลปศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2558 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2558
6.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558) ลงวันที่ 10 ก.ค. 2558
7.ประกาศ เรื่อง เชิญชวนส่งนวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารคำสอน และตำรา เข้าร่วมพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558
 
 
หมายเหตุ ติดต่อนำประกาศขึ้นเว็บได้ที่ E-mail : taomaxmin@hotmail.com ,โทรศัพท์ 086-1334690
ประกาศที่จะนำขึ้นประกอบด้วยประกาศที่ Scan พิมพ์หัวเรื่องของประกาศดังตัวอย่างข้างต้น
คำสั่งที่จะนำขึ้นประกอบด้วย
 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709208,โทรสาร. 035-709208
http://www.arts.rmutsb.ac.th