:ตัวอย่างการเขียนรายงานประเมินผลกิจกรรม 5 ส :ตัวอย่าง|ดาวน์โหลด
:ปฏิทินเทียบโอนผลการศึกษา|ดาวน์โหลด
:รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551|ดาวน์โหลด
:รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ปี2556|ดาวน์โหลด
:คำชี้แจ้งการเทียบโอนผลการศึกษา|ดาวน์โหลด
:แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2556|ดาวน์โหลด
:แบบฟอร์มขอโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 2558|ดาวน์โหลด 
  
 

ตัวบ่งชี้แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปี 2555

องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล สถานศึกษา 3 D

เอกสารความรู้สำหรับนักศึกษา

 
  • ปี2557
  • ปี2556
  • ปี2555
  • ปี2554
  • ปี2553
  • ปี2552
  • ปี2551
  • ปี2550