1.การผลิตบัฒฑิตในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีจริยธรรมและคุณภาพสู่สากล
      - คู่มือการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหลักเกณฑ์การเทียบโอนนักศึกษา
      - หลักเกณฑ์การเทียบโอนนักศึกษา
      - การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสำรวจความต้องการตลาดแรงงานสากล
      - รายละเอียดของรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 
      - เอกสารประกอบการทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา 
      - บันทึกผู้เล่าเรื่องกิจกรรมนักศึกษา 
      - ความรู้เกี่ยวกับสหกิจ
      - สรุปผลโครงการค่ายพัฒนาภาษา
2.การวิจัย:สร้างผลงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ในการพัฒนาวิชาการชุมชนและสังคม
       - เกาะเกิด พระนครศรีอยุธยา แหล่งศึกษาเรียนรู้ยาอายุวัฒนะ สู่การท่องเที่ยวชุมชน
- การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี มทรส. โดยใช้การสอนด้วยกลวิธีสืบสอบ
- การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบ - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
3.การบริการวิชาการ:บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
       - วิธีทำถังดักไขมัน 
       - แนวปฏิบัติที่ดีกิจกรรมนักศึกษา 
       - แนวปฏิบัติที่ดีบริการวิชาการ 
       - บันทึกผู้เล่าเรื่องบริการวิชาการ
- ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม:สร้างแรงจูงใจให้เกิดความรักความหวงแหนและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรม
       - เพลงเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
       - วิธีทำขนมหันตรา 
       - อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ณ ทุ่งหันตรา 
       - มารยาทไทยของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการ
5.นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน