หน้าแรก»ขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP และ TQF
  • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
  • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF
การจัดทำหลักสูตรใหม่
การปรับปรุงหลักสูตร
การปิดหลักสูตร
การส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
คู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
เอกสารหมายเลข มคอ 1
เอกสารหมายเลข มคอ 2
เอกสารหมายเลข มคอ 3
เอกสารหมายเลข มคอ 4
เอกสารหมายเลข มคอ 5
เอกสารหมายเลข มคอ 6
เอกสารหมายเลข มคอ 7หน้าที่ 1


ประกาศข่าวสาร

คณะศิลปศาสตร์